Udeskole der bevæger – The Green Man

Figur på træ
Foto: Mads Bølling

Forløb i engelsk – 7.-9. klasse

Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære, hvordan adjektiverne fungerer og er med til at give sproget farve og læseren et mere nuancerede billeder af handling, miljø og personer.

Kombinationen af det boglige og det kreative samt sanselige arbejde med at fremstille en ”Green Man” bidrager til en dybere forståelse af ordklassen, adjektiver, samt til udvidelsen af ordforråd særligt inden for denne ordklasse. Ligeledes giver det kreative arbejde med deres egen Green Man også eleven inspiration til en karakteristik af en ny Green Man med beskrivende adjektiver, som kan indgå i en gendigtning af fortællingen.

Download forløbet.

 

Snart tilgængelig

 

 

Arbejdsark: Adjectives – The Green Man Word Cloud


Eksempel på udstilling med fotos, digte og de udvalgte adjektiver

 

Inde (3 lektioner)

Forløbet begyndes inde, hvor eleverne præsenteres for historien om ”The Green Man”. Klassen arbejder i fællesskab med læsningen og oversættelsen. Eleverne bliver inddelt i grupper, som skriftligt forbereder 10 spørgsmål til teksten. Grupperne bytter og besvarer hinandens spørgsmål. Herved bør forståelsen af teksten være på plads.

Læreren underviser eleverne i adjektiver og adjektivers bøjning. Eleverne arbejder parvist/i grupper med at finde adjektiverne i teksten, som alle understreges. Hvilke former står adjektiverne i? Hvordan kan adjektiverne bøjes? Eleverne prøver nu at læse et afsnit uden at læse adjektiverne. Hvad gør det ved teksten? De prøver nu at læse det samme afsnit men denne gang, hvor de under læsningen bøjer adjektiverne i andre former. Hvad gør det ved teksten? Læseaktiviteterne kan fint laves i par eller grupper, hvor man læser til ”nærmeste punktum”. Herved holder alle sig i gang, og det er nødvendigt at følge godt med i teksten. Ordblinde elever, som har svært ved at læse, kan få et andet gruppemedlem til at læse højt men selv udpege adjektiverne mundtligt.

Læreren læser nu hele teksten højt, og alle elever, som følger med i teksten, laver en aftalt bevægelse hver gang, der er et adjektiv. Herved får eleverne fokus på, hvor ofte adjektiverne forekommer i teksten. Eleverne vil dermed forstå vigtigheden af at kende et bredt udvalg af adjektiver men også være i stand til at gradbøje disse til variation og udtryk i teksten.

Læreren genopfrisker for eleverne, hvordan man skriver et navnedigt. Eleverne finder til inspiration forskellige engelsksprogede ”acrostic poems” på nettet. Herved kan de se, at nogle består af et adjektiv alene, imens andre har hele sætninger med formuleringer a la ”N is for NOBLE, nice and notorius”. Opgaven er derved nem at differentiere og tilpasse den enkelte elev. De øver sig i at skrive et engelsksproget navnedigt, an acrostic poem, ud fra eget navn og i passende sværhedsgrad. De noterer også 10 engelske adjektiver fra teksten på et ark, som de forbinder med ”The Green Man”, og som de synes, giver dem en idé om, hvordan ”The Green Man” er og ser ud. Arket medbringes på den første udeskoledag.

Ude (5 lektioner)

Klassen går/cykler til et område med træer. Læreren samler eleverne og forklarer dagens opgave med at fremstille deres egen ”Green Man” ud fra fortællingen og de ti adjektiver, de har skrevet ned. The Green Man skal fremstilles i naturmaterialer og monteres ved hjælp af ler – alt sammen materialer som igen forgår i naturen. Eleverne læser deres adjektiver og bevæger sig rundt i området i skoven, hvor de udvælger et egnet træ. Her genlæser de deres ti udvalgte adjektiver, som de har medbragt. De forestiller sig, hvordan deres Green Man ser ud og går på jagt efter og indsamler spændende naturmaterialer, som de kan bruge. Eleverne arbejder kreativt med at fremstille deres Green Man. Eleverne fotograferer deres Green Man, imens han er flot. Eleverne navngiver deres Green Man og sætter sig ”ansigt til ansigt” med ham. Her skriver eleverne et lodret navnedigt (”acrostic poem”) med beskrivende adjektiver.

Efter endt skrivning fremlægger eleverne deres Green Man ”on location”. De præsenterer ordene, de forbinder med ham, præsenterer ham ved navn og læser deres ”acrostic poem” højt. De øvrige elever oversætter digtene og de udvalgte ord.

Inde (2-3 lektioner)

Eleverne laver en udstilling med fotos, digte og de udvalgte adjektiver.

Eleverne tilegner sig nye adjektiver gennem arbejdet med en ordsky (arbejdsark), hvor de skal vælge 12 nye adjektiver, som de skal oversætte via ordbogen. De øver udtale af de engelske adjektiver, f.eks. gennem højtlæsningsfunktionen i Word.

Eleverne organiseres igen i grupper, hvor de skal omskrive den sidste del af historien om ”The Green Man”, idet historien skal have nye og flere adjektiver. Herved skal eleverne arbejde med, hvordan adjektiverne kan ændre en fortælling. På baggrund af deres individuelle arbejde med ordskyen, byder alle nu ind i gruppen og passer de nye adjektiver ind i teksten. Eleverne fokuserer på fortællingen fra sidste afsnit på andensidste side, hvor teksten siger: ”One day he came upon two small children trapped by a wild pig threatening to bite…”. Eleverne er opmærksomme på, at adjektivernes form skal varieres. De læser stykket i gruppen og oversætter mundtligt til dansk, så alle forstår. Gruppens skriftlige produkt afleveres til læreren.

Ude (4 lektioner)

Klassen går/cykler til det område med træer, hvor de lavede deres Green Men. Eleverne fortsætter eleverne nu i deres ”omskrivningsgrupper”. De får ikke udleveret deres egen udgave af historien men en anden gruppes arbejde, som de skal omsætte til drama. Først skal de læse og forstå teksten og bagefter finde et særligt egnet sted i naturen til at opføre stykket. Eleverne skal nu arbejde med at omdanne stykket til drama med replikker og fortæller samtidig med, at de bruger naturen og kroppen aktivt. De øver dramaet med de nye ord og opfører for hinanden. Mon grupperne kan genkende deres egen udgave af teksten?

Inde (1 lektion)

Hjemme på skolen evalueres forløbet med speed dating og 4F-modellen.

Individuelt skrives/indtales elevens evaluering og italesættes i plenum.

Mundtligt afholdes speed dating, hvor eleverne på 30 sekunder skal forsøge at fortælle en makker så meget om ordklassen som muligt. De går rundt på gulvet, finder en ledig makker, sten-saks-papir-vinderen starter, læreren starter tiden på 30 sekunder, der byttes, når tiden er gået, de finder en ny makker og aktiviteten starter forfra. Til at begynde med er det ikke sikkert, at alle kan udfylde de 30 sekunder, men eleverne vil undervejs få genopfrisket ordklassen og tilegne sig flere informationer, som kan videregives i en ny speed dating.

 

 

 

 


Forløbet er udarbejdet af Anne Hindkjær Andersen fra Udefriskolen og redigeret af udeskolekonsulent Charlotte Åsell Pedersen.
Projektet Udeskole der bevæger er muliggjort med Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020

Logopark