1. februar 2021

Pædagogstuderende skal have praktiske erfaringer med udeliv og grønne omgivelser

Pædagoger og børn leger udenfor

Danmark har en lang tradition for at bruge udeliv og grønne områder som pædagogiske redskaber i daginstitutioner. Men sammenlægninger af uddannelser i store campusser og gentagne ændringer af pædagoguddannelsen har forringet de studerendes muligheder for at få erfaringer med at være aktive udendørs. Det får konsekvenser for det fremtidige hverdagsliv i daginstitutionerne, mener tre forskere fra VIA University College i en ny publikation.

Danske pædagoger har en afgørende betydning for, at børn får lyst til at være ude i grønne omgivelser, og herigennem får et godt børneliv med gode legemuligheder og rammer for trivsel, udvikling, læring og dannelse. I en ny publikation fra VIA University College og Center for Børn og Natur påpeger tre forfattere, der alle forsker i børn og natur, at pædagogstuderende i dag kun har ringe mulighed for at opleve undervisning, der foregår udenfor, og at få praktiske erfaringer med at arbejde i naturen.
Publikationen "Kom med ud - i pædagoguddannelsen" kan downloades her.

Der er brug for uddannelse i at bruge uderummet

Lektor Dorte Stokholm, der er medforfatter og underviser i valgmodulet Natur og udeliv på pædagoguddannelsen VIA, mener, at det er problematisk, at kun en lille del af pædagoguddannelsen har fokus på udepædagogiske emner:

"Vi er lige nu i en speciel tid, hvor pædagogerne pga. corona-restriktioner arbejder under vanskelige forhold, og hvor udeliv med børnene spiller en større rolle end nogensinde. Det er blevet tydeligt, at det kræver både viden og praktiske færdigheder at skabe gode pædagogiske rammer udenfor for børnene. Fremtidens pædagoger har brug for uddannelse i at bruge uderummet som et aktivt læringsrum, ellers får det konsekvenser for børnenes hverdag", siger Dorte Stokholm.

Dorte Stokholm peger på, at kommende pædagoger også skal styrkes i at se sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske arbejde og en praksis, der foregår udenfor.

Forskning viser, at ophold i naturen styrker børns sociale kompetencer og trivsel, det understøtter deres personlige udvikling og det øger bevægelse og kropsbevidsthed. Alene det at opholde sig i grønne omgivelser gør noget godt for alle mennesker - både det pædagogiske personale og børn i daginstitutioner, børn og unge i skoler og fritidsinstitutioner og brugere inden for social-og specialområderne. En kortlægning fra 2018 viser, at udeliv også var en stor del af alle børns dagligdag før corona, hvor ca. 25 procent af alle institutioner var ude tre til fem timer hver dag året rundt, og alle andre daginstitutioner i landet i gennemsnit brugte to til tre timer udenfor dagligt.

Fire anbefalinger til pædagoguddannelserne

Forskerne har fire anbefalinger til undervisere og ledere på pædagoguddannelserne, der på forskellig vis skal hjælpe med at ruste de studerende til i højere grad at være forberedt på, indgå i og udvikle pædagogisk arbejde i grønne omgivelser:

  1. Alle pædagoguddannelser skal som en del af grundfagligheden indfører mindst en uges undervisning, projektarbejde eller lignende, hvor alle studerende får erfaringer og teoretiske perspektiver på læreprocesser udendørs.
  2. Udendørs pædagogisk arbejde skal tænkes ind i alle tre specialiseringer i pædagoguddannelserne.
  3. Alle valgfrie moduler skal medtænke i projekter og undervisningsformer, hvordan de studerende kan opleve, inddrage og reflektere over pædagogisk arbejde i udendørs læringsmiljøer.
  4. Praktikfaringer med pædagogisk arbejde i grønne omgivelser skal inddrages eksplicit i uddannelsen.
    Forringelser på pædagoguddannelsen har konsekvenser for børnene

Publikationen "Kom med ud - i pædagoguddannelsen" viser, at pædagoguddannelsen har gennemgået en markant udvikling og forandring gennem flere reformer siden 1992. Der er sket store forringelser i de studerendes muligheder for fordybelse og udvikling af praktisk-æstetiske kompetencer. Der er for eksempel færre ressourcer til undervisningen, kortere og færre moduler til valgfrie områder og begrænsede muligheder for at afprøve færdigheder. Det gør, at færre studerende bliver rustet til pædagogisk arbejde i grønne udenfor, som mange vil møde i deres dagligdag, og det er et problem.

"Vi ser, at vi på den ene side har pædagoger, der er aktive og glade for at komme på tur og ud i naturen og på den anden side en uddannelse, der er blevet beskåret i tid til praktiske og æstetiske kompetencer og hvor undervisningen kun i nogen grad afspejler, at de får erfaring med den pædagogiske udendørs praksis. Det kan ikke undgå at få konsekvenser for børnenes hverdagsliv i daginstitutionerne," konkluderer Dorte Stokholm.

Pædagoguddannelsen under revision - igen

Med den kommende revision af pædagoguddannelsen ser de tre forskere en oplagt mulighed for at tilgodese et stort behov i de pædagogiske institutioner; at de nyuddannede pædagoger er rustede til at indgå i og udvikle den pædagogiske praksis i naturen, udendørs faciliteter og læringsmiljøer i de pædagogiske institutioner. Et øget fokus i bekendtgørelsen på udeliv og grønne omgivelser som helt basale forudsætninger for menneskers liv og udvikling vil give uddannelsesledelser og undervisere et godt fundament til at sætte mål og rammer for undervisning, der blandt meget andet inddrager pædagogisk praksis i grønne omgivelser.