Udeskole for alle!

Udeskole for alle

Udeskole for elever med ADHD og autismespektrumforstyrrelser

En styrket udeskolepraksis til fremme af faglige udvikling, uddannelsesparathed og livsduelighed blandt elever med ADHD og ASF

Formålet med projektet ”Udeskole for alle!” er at styrke faglig udvikling, uddannelsesparathed og livsduelighed for elever med opmærksomhedsforstyrrelses- og hyperaktivitetslidelse (ADHD) og autismespektrumforstyrrelser (ASF) gennem brug af udeskole.

Projektets målsætning er at understøtte en øget brug af god udeskole, hvor skolernes omgivende miljøer – grønne områder og kultur og samfundsinstitutioner – bringes i spil som led i skoledagen, som en ramme for og arbejdsmåde til at styrke elevers deltagelsesmuligheder, deltagelse, tilhørsforhold til og engagement i klassefælleskabet samt faglig og social inklusion og personlige udvikling. Elever med ADHD og AFS, er projekts primære målgruppe. Projektet ønsker via den kropslige, sanselige og praktiske tilgang i udeskole, især med natur og grønne områder som ramme, at fremme et positivt skoleliv og livsbane for børn fra målgruppen.

 

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Professionshøjskolen UCN i Region Nordjylland og Professionshøjskole Absalon (PHA) i Region Sjælland samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet (KU).

Projektgruppen består af projektleder og lektor fra UCN, Marianne Hald samt fem projektgruppemedlemmer:

  • Dorrit Hansen, lektor på PHA
  • Anne Gitte Hønge, lektor på UCN
  • Käte Thaisen Akselsen lektor på PHA
  • Stine Bekke-Hansen, Postdoc på KU
  • Mads Bølling, Postdoc på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), og tilknyttet IGN i projektet.

Projektet er støttet af fra 15. juni Fonden, Helsefonden og Center for Grundforskning, SDU.

 

 

Fase 1 – Udvikling

I foråret 2024 kortlægges forskningsbaseret viden og der rekrutteres erfarne lærere fra 10 udeskoleklasser fra specialområdet. Interview og observation-guides forberedes. Herefter gennemføres interview og observationer på skolerne og data analyseres. I efteråret 2024 udvikles og produceres inspirationsmaterialet. Desuden forberedes introduktionskursus. Der rekrutteres 20 almindelige skoleklasser samt 10 specialskoleklasser på mellemtrinnet til fase 2.

Fase 2 – Implementering og evaluering

Der gennemføres før-måling af elevers faglige og sociale inklusion. Introduktionskurset gennemføres i februar-marts 2025. Herefter startes udeskole i 30 klasser suppleret af konsulentsparring og to regionale midtvejsseminarer. Der fortages observation af dage med udeskole og almindelige skoledage. Aktiviteterne fortsætter i efteråret 2025, hvorefter der gennemføres to regionale afslutningsseminarer, samt eftermåling og elev- og lærerinterview. I foråret 2026 analyseres data og inspirationsmaterialet justeres.

Fase 3 – Formidling

I efteråret 2026 udbredes inspirationsmaterialet og kursus implementeres på lærer- og pædagoguddannelserne. Desuden afholdes to nationale temadage.

 

 

Det forventes, at projektet på længere sigt vil føre til styrkelse af målgruppens faglige udvikling, uddannelsesparathed og livsduelighed, og dermed bedre mulighed for at håndtere hverdagsliv og deltagelse i samfundet.

Udbredelse af viden om god udeskole for målgruppen, særligt formidlet i inspirationsmaterialet og kurset, på hjemmesiden UDESKOLforALLE.dk, samt i handleanvisende henstilling til Undervisningsministeren forventes at have en positiv betydning for fagmiljøernes bevidsthed om, og brug af, god udeskole for målgruppen. Derudover vil projektet danne grundlag for efterfølgende udbud af introduktionskurset, i form af efter- og videreuddannelses på læreruddannelserne, særligt på UCN og PHA, med henblik på at styrke skolernes brug af udeskole for elever fra målgruppen.

På baggrund af ovenstående impact-initiativer forventes det, at

  • en femtedel af alle danske skoler, der i dag har én eller flere klasser der arbejder med udeskole, kender og har brugt inspirationsmaterialet.
  • kendskabet til inspirationsmaterialet på sigt vil føre en øget brug af god udeskole i specialklasser og på specialskoler.

 

 

Marianne Hald

Lektor og Projektleder, Professionshøjskolen UCN
Find mere om Marianne Hald


Marianne Hald

Dorrit Hansen

Lektor, Professionshøjskole Absalon
Find mere om Dorrit Hansen


Dorrit Hansen

Anne Gitte Hønge

Lektor Professionshøjskolen UCN
Find mere om Anne Gitte Hønge


Anne Gitte Hønge

Käte Thaisen Akselsen

Lektor, Professionshøjskole Absalon
Find mere om Käte Thaisen Akselsen


Käte Thaisen Akselsen

Stine Bekke-Hansen

Postdoc, Københavns Universitet
Find mere om Stine Bekke-Hansen


Stine Bekke-Hansen

Mads Bølling

Postdoc fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Center For Børn og Natur og VIA University College
Find mere om Mads Bølling


Mads Bølling

Christine Borg Bruun

Studentermedhjælper, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse


Foto af Christine Borg Bruun

Projektets styregruppe

Preben O. Kirkegaard

Docent, Ph.d., Forskningsleder, Professionshøjskolen UCN
Find mere om Preben O. Kirkegaard


Preben O. Kirkegaard

René Boyer Christiansen

Docent, Ph.d., Professionshøjskole Absalon
Find mere om René Boyer Christiansen


René Boyer Christiansen

Søren Præstholm

Centerleder af Center for Børn og Natur, Ph.d., Københavns Universitet
Find mere om Søren Præstholm


Søren Præstholm

Thomas Skovgaard

Professor, Centerleder, Syddansk Universitet
Find mere om Thomas Skovgaard


Thomas Skovgaard

 

Udeskole for alle: logopark